scroll

Aktualności CO NOWEGO U NAS

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2023 szansą na rozwój pracowników!
Czytaj więcej
03.02.2023
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2023 szansą na rozwój pracowników!

W czasach rosnącej inflacji może być ciężko znaleźć fundusze na rozwój pracowników. Ale nie powinno Was to powstrzymać przed rozwojem Firmy.


Dzięki Krajowemu Funduszowi Szkoleniowemu można otrzymać nawet do 100% dofinansowania na szkolenia rozwojowe dla pracowników.


Powiatowe urzędy pracy regularnie ogłaszają nowe nabory wniosków

o dofinansowanie.

Od lat bezpłatnie pomagamy przy wypełnianiu wniosków i służymy pomocą na każdym etapie

kompletowania dokumentów do PUP.
Poniżej przedstawiamy tegoroczne priorytety przy wydatkowaniu środków KFS
Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego ds. pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy:

  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
  2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
  3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
  4. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia.
  5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
  6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami.
Czytaj więcej
SZKOLENIE Bezpieczeństwo pracownika socjalnego w miejscu pracy
Czytaj więcej
25.03.2022
SZKOLENIE Bezpieczeństwo pracownika socjalnego w miejscu pracy

Bezpieczeństwo pracownika socjalnego w miejscu pracy to ważny aspekt przy wykonywaniu obowiązków zawodowych.

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 15.04.2021; art. 121 ust. 2c, placówki OPS, CUS i PCPR mają obowiązek do systematycznych szkoleń pracowników, podnoszących poziom bezpieczeństwa osobistego podczas wykonywania przez nich czynności zawodowych.
Nasze Centrum stawia na kompleksowe podejście do problemu. Omawiamy przyczyny zaburzeń w zachowaniach klientów, a także ćwiczymy elementy samoobrony.

 

Realizujemy szkolenie w wersji zarówno 1-dniowej (8 godzin szkoleniowych) jak i 2-dniowej (16 godzin szkoleniowych).
Oferujemy możliwość zorganizowania szkoleń wyjazdowych; łączących elementy szkolenia z reintegracją po czasach pracy zdalnej.

 

Serdecznie zapraszamy

 

Szczegóły w załączniku.

Czytaj więcej
Nabory wniosków do Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Czytaj więcej
24.01.2022
Nabory wniosków do Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Niespokojne czasy, nowe, trudne wyzwania wymagają profesjonalnej wiedzy i wsparcia merytorycznego. Brak środków nie powinien być wymówką do tego, aby nie zadbać o pracowników.

Powiatowe urzędy pracy stale ogłaszają terminy naborów wniosków o dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Na bieżąco śledzimy wszystkie nowe powiadomienia i wysyłamy wiadomości mailowe do poszczególnych instytucji wraz z wszelkimi infomacjami. 

Służymy pomocą na każdym etapie - począwszy od wyboru szkoleń najbardziej dopasowanych do Waszych zapotrzebowań, przez pomoc w wypełnieniu dokumentów.

Naszej wykwalifikowanej kadrze trenerskiej powierzamy Waszych pracowników - dołączcie więc i Wy do szerokiego grona naszych zadowolonych klientów.

 

Nasza firma jest do Waszej dyspozycji , a jesteśmy naprawdę skuteczni ️Na dowód tego potwierdzamy, że dzięki dofinansowaniu z KFS kompetencyjne skrzydła rozwinie m.in. Załoga z: PCPR Kościerzyna, MOPS Kościerzyna, GOPS Lipusz, MGOPS Brusy, MOPS Bytów.

 

Finansowanie KFS w 2022 r.

a) w przypadku mikroprzedsiębiorstw zatrudniających do 9 pracowników – 100% kosztów kształcenia ustawicznego, jednak nie więcej niż 5.000 zł na jednego uczestnika i 10.000 zł na firmę;
b) w przypadku pracodawców zatrudniających do 9 pracowników, nie będących mikroprzedsiębiorcami – 80% kosztów kształcenia ustawicznego, jednak nie więcej niż 5.000 zł na jednego uczestnika i 10.000 zł na firmę;
c) w przypadku pracodawców zatrudniających od 10 do 249 pracowników – 80% kosztów kształcenia ustawicznego, jednak nie więcej niż 5.000 zł na jednego uczestnika i 20.000 zł na firmę;
d) w przypadku pracodawców zatrudniających powyżej 249 pracowników – 80% kosztów kształcenia ustawicznego, jednak nie więcej niż 5.000 zł na jednego uczestnika i 40.000 zł na firmę.

 

Poniżej przedstawiamy priorytety wydatkownia KFS.

Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2022
1) wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej,
2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem,
3) wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
4) wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych,
5) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS,
6) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych,
7) wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej

Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy 
1) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia
2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
3) wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców

 

Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/kfs-2022

Czytaj więcej
Starsze aktualności

Do kogo kierowane są NASZE SZKOLENIA

Dział szkolenia

Ośrodki Pomocy Społecznej (OPS)

Centra Usług Społecznych (CUS)

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR)

Domy Pomocy Społecznej (DPS) Dzienne Domy Pomocy Społecznej (DDPS)Środowiskowe Domy Samopomocy (ŚDS)

Polityka senioralna

Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA)

Zespoły Interdyscyplinarne (ZI)

Szkolenia dla kadry menadżerskiej

Temat szkoleniaSpecustawa o pomocy obywatelom Ukrainy - wybrane zagadnienia z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (z uwzględnieniem aktów wykonawczych oraz planowanych zmian legislacyjnych)Praca socjalna z uchodźcami w kontekście wojny w Ukrainie. Rola i zadania pracownika socjalnego. Wywiad środowiskowy jako narzędzie diagnostyczne pracy socjalnejKontraktowanie pomocy w pracy z klientem pomocy społecznejProjekt socjalny w pracy pracownika socjalnegoPlan pracy pracownika socjalnego; ustanawianie celów głównych, szczegółowych, działańNowoczesne narzędzia diagnostyczne w pracy socjalnejMetody pracy socjalnej w pracy pracownika socjalnego, z uwzględnieniem narzędzi do rozpoznawania sytuacji rodzinnej klientaJak dobrać narzędzia i metody pracy w prowadzeniu skutecznej pracy socjalnejPraca ze środowiskiem lokalnym, proces i narzędzia w jego aktywizowaniuNarzędzia w pracy z grupą (m.in. metoda społeczności, kontrakt grupowy, dyskusja zogniskowana, psychozabawy i gry, zadania egzystencjalne, mini wykład, odgrywanie ról, analiza przypadku) – ćwiczenia Grupy zależne w pracy pracownika socjalnego: - osoby starsze, - osoby z niepełnosprawnością Praca socjalna z rodzinami przeżywającymi trudności opiekuńczo – wychowawcze w okresie po pandemii Współpraca pracownika socjalnego z asystentem rodziny w czasach COVID Korelacja działań pomiędzy pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny i koordynatorem pieczy zastępczej Profesjonalizacja pracy asystenta rodziny Mechanizmy funkcjonowania rodziny z problemem alkoholowym wraz z elementami dialogu motywującego Praca socjalna z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie Pierwszy kontakt i praca z osobami zaburzonymi psychicznie Praca socjalna z osobami z niepełnosprawnościami Bezpieczni w pracy - Postępowanie z klientem agresywnym, roszczeniowym i zaburzonym psychicznie – blok teoretyczny i/lub samoobrona Elementy rozpoznawania symptomów dziecka krzywdzonego oraz i pomoc w nagłych przypadkach Mindfulness. Praktyka uważności, rozwój inteligencji emocjonalnej, radzenie sobie ze stresem oraz profilaktyka wypalenia zawodowego w czasach pandemii Wypalenie zawodowe - zarządzanie emocjami; zarządzanie stresem; zarządzenie sobą w czasach pandemii Asertywność, negocjacje i mediacje w pracy z klientem Podstawowe umiejętności zarządzania sobą i budowania relacji w zespole pracy jak i z klientem Superwizja pracy socjalnej: grupowa/indywidualna Prawo – bieżące zmiany w obszarze prawa w zakresie polityki i pomocy społecznej Polityka społeczna wobec seniorów Praca socjalna z osobami starszymi Mechanizmy starzenia się a zachowania Jak rozmawiać z seniorem? Rola integracji międzypokoleniowej w pracy z seniorem Usługi wspierające świadczone w domu seniora i w społeczności lokalnej służące utrzymaniu seniorów w środowisku – jak przeciwdziałać instytucjonalizacji Zasoby i energia grupy – rozpoznawanie, wzmacnianie i wydobywanie Harmonizowanie współpracy pomiędzy instytucjami w zakresie oferowanego wsparcia klientom pomocy społecznej Praca z klientem metodą skoncentrowaną na rozwiązaniach Skuteczna komunikacja z klientem w oparciu o dialog motywujący. Dialog motywujący dla pracowników pomocy społecznej w pigułce Edukacja zdrowotna, zdrowe odżywianie, dietetyka dzieci – po pandemii COVID Rozwój psychoseksualny dziecka – pomiędzy norma a patologią. Profilaktyka krzywdzenia seksualnego dziecka Przetrwać dojrzewanie u nastolatka w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym. Rozwojowe kamienie milowe, trudności wychowawcze i emocjonalne Dziecko krzywdzone – rozpoznawanie, diagnoza, terapia w ujęciu psychotraumatologicznym z elementami rozwoju psychoseksualnego (Traffic Light System) Dynamika pary w pracy socjalnej i terapeutycznej Zaburzenia osobowości – diagnoza i praca z klientem w ośrodku pomocy społecznej Podstawy psychopatologii dla pracowników socjalnych Podstawy pracy psychtraumatologicznej w pracy socjalnej. Rozumienie klienta, metody i narzędzia Praca z dzieckiem i osobą dorosłą z poalkoholowym zespołem płodowym (FAS/FASD) Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną Dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną Zaburzenia psychiczne. Teoria i techniki pracy dla profesjonalistów Efektywne sposoby i techniki komunikacji interpersonalnej w czasach COVID Odporność i skuteczność w pracy z trudnym klientem Jak pomagać powinni sobie ci, którzy pomagają innym Profesjonalna obsługa klienta – nie tylko w czasach pandemii Szkolenie z zakresu działań na rzecz udzielania pomocy cudzoziemcom. Kompetencje służb podejmujących interwencje
Info
szkolenie e-learningowe czytaj więcej
szkolenie e-learningowe czytaj więcej
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Temat szkoleniaAksjologia pieczy zastępczej. Wartości na jakich opiera się profesjonalna piecza zastępcza. Bariery i zagrożenia w jej sprawowaniu.Budowanie relacji współpracy w obszarze wsparcia dziecka. Korelacja działań pomiędzy koordynatorem pieczy zastępczej i asystentem rodziny.Praca z rodziną naturalną na rzecz powrotu dziecka do rodziców biologicznych i współpraca z rodziną zastępczą.Dzieci w pieczy zastępczej - praca w zakresie reintegracji rodzin.Koordynator a metody pracy z dzieckiem i rodziną zastępczą.Elementy rozpoznawania symptomów dziecka krzywdzonego; pierwsza pomoc w nagłych przypadkach.Pierwsza pomoc przedmedyczna.Okres adolescencji - problemy, sposoby ich rozwiązywania, jak rozmawiać z nastolatkiem.Mechanizmy funkcjonowania rodziny z problemem alkoholowym; dialog motywujący jako narzędzi do pracy z rodziną.Edukacja zdrowotna, zdrowe odżywianie, dietetyka dzieci- po okresie pandemiiPrzygotowanie wychowanka pieczy zastępczej do procesu usamodzielnieniaBudowanie planu pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.Rodzaje zaburzeń, metody pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania, formy indywidualnego wsparcia.Zaburzenia psychiczne. Teoria i techniki pracy dla profesjonalistów.Efektywne sposoby i techniki komunikacji interpersonalnej.Budzenie i praca nad rozwijaniem kompetencji liderskich.Zajęcia warsztatowe dla rodzin zastępczych – problemy dzieci w okresie dojrzewania, trudności wychowawcze.FAS - charakterystyka alkoholowego zespołu płodowego: FAE, PFAS, ARBD, ARND, FARC, Diagnostyka, Zaburzenia w rozwoju wywołane w/w. Opracowywanie i przygotowanie procesu Indywidualnego Program Usamodzielnienia wychowanka pieczy zastępczej.Plan pomocy dziecku- planowanie profesjonalnego procesu pomocy.Okres adolescencji - problemy, sposoby ich rozwiązywania.Szkolenie z obszaru edukacji zdrowotnej, zdrowego odżywiania, dietetyki dzieci.Metody wychowawcze w pracy z dzieckiem i rodziną.Postępowanie wobec wychowanka pieczy zastępczej sprawiającego trudności wychowawcze.Rola i zadania opiekuna usamodzielnienia w procesie usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej.Współpraca z pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny w zakresie dążenia do reintegracji rodziny biologicznej.Dziecko krzywdzone w pieczy zastępczej - praca z konsekwencjami przemocy.Współczesne zagrożenia: alkohol, dopalacze, środki odurzające, środki zastępcze, e-narkotyki, chemsex. Profilaktyka uzależnień.Rodzaje zaburzeń, metody pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania, formy indywidualnego wsparcia.Emocje, myśli, działanie – opis faz rozwoju człowieka z uwzględnieniem różnic nastolatek-dorosły – definicje, ćwiczenia.Wychowywanie dzieci a kształtowanie się tożsamości.Rodzina zastępcza a biologiczna – aspekty psychospołeczne.Efektywna komunikacja z dzieckiem – elementy wybranych metod, w tym: porozumienie bez przemocy, terapia skoncentrowana na rozwiązaniu, dialog motywujący, dialog otwarty - definicje, ćwiczenia;.Trudności dzieci w budowaniu tożsamości, zachowania antyspołeczne, stany psychotyczne i sytuacje kryzysowe – aspekt prawny, psychospołeczny – definicje, ćwiczenia.Zaburzenia psychiczne. Teoria i techniki pracy dla profesjonalistów.Mindfulness. Praktyka uważności, rozwój inteligencji emocjonalnej, radzenie sobie ze stresem oraz profilaktyka wypalenia zawodowego.Nastolatki – jak je rozumieć?Słowa mające moc, czyli o sztuce doceniania dzieci i młodzieży.Zagadnienia psychologii rozwojowej: podstawowe pojęcia psychologii rozwoju dziecka, etapy rozwoju dziecka, możliwe nieprawidłowości w rozwoju dzieci.Kształtowanie się osobowości dziecka w różnych sferach: Czynniki istotne dla kształtowania się osobowości dziecka, Właściwe i niewłaściwe oddziaływania wychowawcze; Postawy wychowawcze i ich wpływ na rozwój i zachowanie dzieci;Podstawowe zaburzenia występujące u dzieci i młodzieży: depresja, nerwice, zaburzenia odżywiania, kształtująca się osobowość nieprawidłowa, inne zaburzenia osobowości i psychopatologie.Rozwój kompetencji menadżerskich dla osób zarządzających w instytucjach pomocy społecznej i pieczy zastępczej.„Pakiet startowy w dorosłość”- cykl czterech spotkań warsztatowych wraz z coachingiem indywidualnym - dla dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej.Praca z osobą starszą z zaburzeniami neurologicznymi i psychicznymi.Zasady efektywnej komunikacji z chorym i jego rodziną – zależnie od etapu choroby.Jak rozmawiać o śmierci.
Info
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Temat szkoleniaOcena pracownicza – nowe zadania w ustawie o pomocy społecznejOpieka domowa nad osobą leżącą – czynności pielęgnacyjno – opiekuńcze.Zaburzenia psychiczne, choroby psychiczne, niepełnosprawność intelektualna, demencja, zdrowie psychiczne – podstawowa wiedza w pracy opiekuna, asystenta.Formy pracy i metody terapeutyczne wykorzystywane we wsparciu osób z zaburzeniami psychicznymi – podział, charakterystyka i warunki stosowania.Techniki pracy wykorzystywane przez asystenta we wsparciu osób z wybranymi deficytami – ćwiczenia.Budowa programów wsparcia na bazie diagnozy funkcjonalnej dla podopiecznych – ćwiczenia.Psycho-emocjonalny aspekt opieki nad osoba zależną – trudności wynikające ze sprawowania opieki.Profilaktyka „syndromu opiekuna”Etyczny aspekt opieki.Starzenie się, jak lepiej zrozumieć świat seniora.Mechanizm starzenia się a zachowania.Choroby otępienne mózgu.Zachowania agresywne w chorobie otępiennej mózgu.Komunikacja z osobą z chorobą otępienną mózgu.Aktywizacja osób starszych i chorych otępiennych na różnych etapach choroby.Opieka domowa i instytucjonalna nad osobą z chorobą otępienną mózgu.Jak rozmawiać z seniorem.Jak rozmawiać o śmierci.Jak radzić sobie z własnymi emocjami w pracy z seniorami / pacjentami / uczestnikami.Praca z osobą starszą z zaburzeniami neurologicznymi i psychicznymi.Komunikacja interpersonalna z osobami z niepełnosprawnościami.Niepełnosprawność intelektualna, charakterystyka, wsparcie, terapia.Wpływ rodziny na rozwój osoby z niepełnosprawnością intelektualną.Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną.Dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną.Zaburzenia psychiczne. Teoria i techniki pracy dla profesjonalistów.Praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi.Proces profesjonalnego pomagania, cele, zadania poszczególnych stron procesu; umiejętność stawiania granic.Asertywność, negocjacje i mediacje w pracy z klientem.Mindfulness. Praktyka uważności, rozwój inteligencji emocjonalnej, radzenie sobie ze stresem oraz profilaktyka wypalenia zawodowego w czasach pandemii.Wypalenie zawodowe - zarządzanie emocjami; zarządzanie stresem; zarządzenie sobą w czasach pandemii.Efektywne sposoby i techniki komunikacji interpersonalnej w czasach covid.Odporność i skuteczność w pracy z trudnym klientem.Jak zadbać o siebie w relacji z mieszkańcami DPS. Komunikacja interpersonalna z różnymi kategoriami mieszkańców.Jak pomagać powinni sobie ci, którzy pomagają innym.Superwizja grupowa / indywidualna.Prawa mieszkańców DPS.Prawo – bieżące zmiany w obszarze prawa w zakresie polityki i pomocy społecznej.System opieki zdrowotnej w Polsce. Zmiany systemowe, kompetencje zespołu terapeutycznego – zasady współpracy opiekunki z dawcami opieki zdrowotnej na rzecz osoby niepełnosprawnej i niesamodzielnej (województwo pomorskie).Zasady pracy opiekunki w środowisku domowym w czasie epidemii.Kompetencje opiekunki – różnice wynikające ze zmian podstaw programowych. Aktualizowanie kompetencji – możliwości i potrzeby.Sytuacje nagłe w opiece domowej – sposoby udzielania pierwszej pomocy, aktualizacja wiedzy i umiejętności.Problemy i dylematy w opiece domowej, doświadczenia własne – sposoby rozwiązywania.
Info
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Temat szkolenia8-godzinny blok szkoleniowyPolityka społeczna wobec seniorów.Praca socjalna z osobami starszymi.Mechanizmy starzenia się a zachowania.Starzenie się, jak lepiej zrozumieć świat seniora.Jak rozmawiać z seniorem.Rodzaje, metody i techniki przydatne we wsparciu i aktywizacji osób starszych, w tym nauka doboru form aktywizacji do stopnia otępienia.Radzenie sobie z różnego rodzaju oporem podczas pracy z seniorem i jego rodziną – ćwiczenie.Rola integracji międzypokoleniowej w pracy z seniorem.Szkolenia dla wolontariuszy – seniorów.Budowa programów wsparcia na bazie diagnozy funkcjonalnej dla podopiecznych – ćwiczenia.Usługi wspierające świadczone w domu seniora i w społeczności lokalnej, służące utrzymaniu seniorów w środowisku – jak przeciwdziałać instytucjonalizacji.Edukacja zdrowotna, zdrowe odżywianie, dietetyka osób starszych.Zaburzenia psychiczne. Teoria i techniki pracy dla profesjonalistów. Kurs – Kierownik Klubu Seniora.Kurs – Animator Osoby Starszej.Formy pracy i metody terapeutyczne wykorzystywane we wsparciu osób z zaburzeniami psychicznymi – podział, charakterystyka i warunki stosowania.Techniki pracy wykorzystywane przez asystenta we wsparciu osób z wybranymi deficytami – ćwiczenia.Budowa programów wsparcia na bazie diagnozy funkcjonalnej dla podopiecznych – ćwiczenia.Opieka domowa nad osobą leżącą – czynności pielęgnacyjno – opiekuńcze.Psycho-emocjonalny aspekt opieki nad osoba zależną – trudności wynikające ze sprawowania opieki.Profilaktyka „syndromu opiekuna”Etyczny aspekt opieki.Choroby otępienne mózgu.Zachowania agresywne w chorobie otępiennej mózgu.Komunikacja z osobą z chorobą otępienną mózgu.Aktywizacja osób starszych i chorych otępiennych na różnych etapach choroby.Opieka domowa i instytucjonalna nad osobą z chorobą otępienną mózgu.
Info
szkolenie e-learningowe czytaj więcej
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Temat szkoleniaZadania i zakres działań GKRPA - na podstawie omówienia konkretnych przykładów zadań i przedstawienia stosowanych druków dokumentów oraz procedurNarodowy Program Zdrowia, Ustawa o zdrowiu publicznym a nowe Uchwały Rady Miasta / GminyBudowa i realizacja gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów na 2022 r. Źródła i zasady finansowania GPPiRPAProgramy profilaktyczne, edukacyjne, szkoleniowe i reedukacyjne dla nowych grup docelowych jako nowe zadanie własne gminy organizowane przez KomisjęModyfikacja procedury zobowiązania do leczenia odwykowegoWydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - wpływ nowelizacji KPA na procedurę wydawania zezwoleń alkoholowychZezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a zagadnienie „ogródków piwnych” usytuowanych przy sklepach, lokalach gastronomicznychKontrola punktów sprzedaży alkoholuOrganizacja imprez masowych a sprzedaż alkoholuRODO w pracy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.Dialog motywujący w praktyce członków GKRPARealizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w czasie pandemii COVIDNa co można wydawać dochody z „małpek” – przeznaczenie środków pochodzących z opłaty, o której mowa w art. 92 ust.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.Zjawisko Chemsex- Podejmowanie kontaktów seksualnych pod wpływem nowych substancji psychoaktywnych - jak temu przeciwdziałaćSzkoła animatorów profilaktyki dla osób realizujących programy profilaktyki selektywnej i wskazującej (cykl szkoleń)Wspólne działania realizowane przez GKRPA i Zespoły Interdyscyplinarne na rzecz rodzinyWypalenie zawodowe - zarządzanie emocjami; zarządzanie stresem; zarządzenie sobą w czasach pandemiiEfektywne sposoby i techniki komunikacji interpersonalnej w czasach COVID.Dialog motywujący dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w pigułceZaburzenia psychiczne. Teoria i techniki pracy dla profesjonalistów.Mechanizmy funkcjonowania rodziny z problemem alkoholowym wraz z elementami dialogu motywującegoPraca z dzieckiem i osobą dorosłą z poalkoholowym zespołem płodowym (FAS/FASD)Dynamika pary w pracy socjalnej i terapeutycznejDziecko krzywdzone –rozpoznawanie, diagnoza, terapia w ujęciu psychotraumatologicznym z elementami rozwoju psychoseksualnego (Traffic Lights System).Superwizja grupowa / indywidualnaPrawo – adekwatnie do potrzeb ZamawiającegoPrzeciwdziałanie narkomanii (przepisy prawne, organy, zadania gminy)
Info
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa
tamari znak

Dlaczego TaMariJUŻ WYJAŚNIAMY

Strategią działania naszej firmy jest zasada WIN-WIN (wygrana- wygrana).

Kierujemy się zasadą obopólnej korzyści dla każdej ze stron: KLIENTA, TRENERA, FIRMY.

Zadowoleni Klienci wracają i stają się naszymi stałymi zleceniodawcami.

Szanowani i doceniani Trenerzy dają gwarancję najwyższej jakości pracy.

Firma się rozwija mając zaufanie, renomę u Klientów i u Trenerów.

Czytaj więcej o nas
ikona 1
ikona 2
ikona 3
ikona 4

Wiarygodność
i doświadczenie

Jesteśmy zaangażowani w każde zadanie, terminowi, rzetelni, kompetentni i szczerzy.

Swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie dzielimy się z innymi.

Jeśli sami nie znamy odpowiedzi na trudne problemy i potrzeby Klienta szukamy wspierających Autorytetów.

Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w realizacji innowacyjnych, różnorodnych zadań.

Profesjonalne
zarządzanie

Profesjonalne zarządzanie, przez doświadczonego polityka społecznego;

osobę mającą wpływ na kształcenie zawodowe kadr instytucji integracji i pomocy społecznej.

Profesjonalna
kadra trenerska

Współpracujemy z trenerami o dużym doświadczeniu,

z praktykami w obszarze realizowanej tematyki szkoleń.

Trenerzy dobierani są adekwatnie do potrzeb szkoleniowych i problemowych Klienta.

 

Profesjonalne
doradztwo

Doradztwo w określaniu potrzeb szkoleniowych i pod tym kątem opracowywanie adekwatnej oferty szkoleniowej.

Powstaje dla Was nowoczesna SALA SZKOLENIOWA

Kacze Sioło, tak postanowiłam nazwać to miejsce.

 

Miejsce zaczarowane," nieruchomość z dużym potencjałem" i wymagające dużej wyobraźni ...

Miejsce, gdzie będę realizować swoje marzenia o domu na wsi, a jednocześnie miejsce moich działań zawodowych.

Chcę połączyć pracę z przyjemnością.

Stworzyć miejsce, gdzie będą przybywać ludzie mający coś ciekawego do zaoferowania innym oraz ci,

którzy będą zainteresowani samorozwojem, miłym spędzaniem czasu, chcący poznać innych, ciekawych ludzi!

 

Już Was zapraszam! Do wspólnego aranżowania i tworzenia tego miejsca.

Jestem otwarta na Wasze komentarze, uwagi i sugestie;)

Z wiosną czeka nas dużo pracy ....

 

Docelowo: duża sala 120 m, mała sala 60 m, kuchnia i zaplecze sanitarne przystosowane do osób niepełnosprawnych, baza noclegowa dla 20 osób.

Duży ogród, miejsce na ognisko i kontakt z przyrodą, a dla grup zorganizowanych sauna i bania! 

Home - Wkrótce będziemy dysponować własną SALĄ SZKOLENIOWĄ

Masz pytania? CHĘTNIE ODPOWIEMY

Kontakt
TaMari logo kontakt

Numer telefonu
+48 600 826 340

 

Adres e-mail
biuro@centrumtamaradusko.pl

 

Adres biura
83-034 Kaczki,
ul. Gdańska 3
10 min od Pruszcza Gd.